Kompleksowe Rozliczenia Z NFZ

Rozliczanie kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia jest pracą żmudną, skomplikowaną oraz wymagającą ciągłego śledzenia zmian w ustawach, zarządzeniach i rozporządzeniach. Z tego względu, aby móc odciążyć naszych Klientów w tym zakresie stworzyliśmy zespół do spraw Rozliczeń z NFZ. Zespół ten składa się ze specjalistów, którzy swoje doświadczenie zdobywali poprzez wieloletnią pracę przy rozliczeniach zarówno po stronie świadczeniodawców, jak i OW NFZ. Dysponujemy również specjalistom do spraw kadrowo – księgowych.

Zakres usług, jaki możemy świadczyć w zakresie rozliczania umów z NFZ jest bardzo szeroki. Może on obejmować tylko doradztwo, jak również kompleksowe rozliczenia wraz z przygotowywaniem oferty na konkursy ofert. Zakres współpracy między naszym zespołem a Świadczeniodawcą ustalany jest w zależnie od potrzeb Klienta.

Rozliczenia z NFZ obejmują:

 • Doradztwo w zakresie rozliczeń i zawierania umów z NFZ;
 • Rozliczanie zawartych umów z NFZ;
 • Przygotowywanie ofert w odpowiedzi na ogłaszane przez OW NFZ konkursy;
 • Aktualizacja i prowadzenie Portalu Świadczeniodawcy;
 • Przygotowanie korespondencji do NFZ w sprawach związanych z rozliczeniami;
 • Doradztwo w zakresie księgowym, kadrowo-płacowym.

Korzyści

 • Terminowe i prawidłowe przekazywanie danych do NFZ;
 • Optymalizacja wykonywania kontraktów;
 • Odciążeniepersonelu przychodni;
 • Bieżące informacje na temat zmian w przepisach;
 • Oferty przygotowane zgodnie z aktualnymi wymogami.

Usługi rozliczania umów zawartych z NFZ oraz przygotowywania ofert w odpowiedzi na ogłaszane przez OW NFZ konkursy dedykowane są dla klientów posiadających eRUM – program medyczny do gabinetu lekarskiego i przychodni. W przypadku klientów nieposiadających jeszcze eRUM i korzystających z innego oprogramowania przygotowaliśmy specjalną ofertę migracji bazy danych. Pozwoli ona na płynne przejście z dotychczasowego oprogramowania na oprogramowanie medyczne eRUM oraz umożliwi korzystanie z naszej oferty dotyczącej rozliczeń z NFZ.

Rozliczanie umów zawartych przez podmioty medyczne z NFZ jest procesem złożonym i obejmuje wiele aspektów. Dlatego z każdym klientem szczegółowo uzgadniamy zakres podjętej współpracy tak, aby osiągnąć wspólnie największe korzyści biznesowe. Może być to przejęcie odpowiedzialności np. za sprawozdawanie już wprowadzonych świadczeń do NFZ, zgłaszanie ewentualnych błędów i wystawianie rachunków. W takim wypadku to po stronie Klienta leży wprowadzanie świadczeń i poprawa błędów. Jesteśmy w stanie jednak podjąć się również bardziej kompleksowej obsługi kontraktów z NFZ.

Wachlarz oferowanych przez nas usług w dziedzinie rozliczeń z NFZ obejmuje m.in.:

 • wprowadzanie do systemu eRUM świadczeń (forma i zakres przekazywania list wykonanych świadczeń ustalana jest indywidualnie);
 • grupowanie JGP
 • prowadzenie oraz sprawozdawanie list oczekujących
 • wprowadzanie oraz sprawozdawanie list aktywnych pacjentów
 • bieżąca aktualizacja umów (wraz z aneksami) w programie eRUM na podstawie Portalu Świadczeniodawcy;
 • przygotowywanie sprawozdawczości wykonanych świadczeń na potrzeby rozliczeń z NFZ (raporty statystyczne, listy oczekujących, listy aktywne) oraz ich wysyłka do NFZ;
 • poprawa błędów na Portalu Świadczeniodawcy;
 • przygotowywanie i wysyłanie do NFZ rachunków finansowych (łącznie z korektami);
 • prowadzenie rejestru faktur wystawionych do NFZ;
 • sporządzanie analiz i raportów wykonania kontraktów;
 • sporządzanie prognoz wykonania kontraktów wraz z sugestiami dotyczącymi efektywniejszego wykonywania kontraktów;
 • przygotowywanie propozycji przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami świadczeń w ramach jednej lub kilku umów;
 • śledzenie bieżących zmian w aktach prawnych i informowanieKlientów o ich wpływie na zakres prowadzanej przez nich działalności;
 • aktualizacja Portalu Świadczeniodawcy;
 • informowanie o konkursach ofert w zakresie uzgodnionym z Klientem.

Usługa przygotowywania oferty w odpowiedzi na ogłaszane przez OW NFZ konkursy zawsze poprzedzona zostaje audytem. Wynika to z faktu, iż zależy nam, aby Klient miał jak największe szanse na uzyskanie kontraktu, o który się ubiega. Dlatego, zanim zaczniemy przygotowywać ofertę, musimy mieć pewność, że Klient spełnia wymogi wskazane przez OW NFZ. Wskazujemy również na obszary, które Klient może poprawić np. poprzez zakup dodatkowego sprzętu lub zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. Sprawdzamy również poprawność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Portalu Potencjału i Portalu Świadczeniodawcy, w razie potrzeby poprawiamy lub aktualizujemy je. Dopiero po wnikliwej analizie i omówieniu jej wyników z Klientem przystępujemy do sporządzenia oferty.

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM