News

Zmiany w edm

2022-01-18 08:18:30

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o obowiązku przekazywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do Systemu Informacji Medycznej o zdarzeniu medycznym oraz zapewnieniu możliwości dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej został przesunięty na 10 stycznia 2022 roku. Placówki biorące udział w pilotażu wdrażania EDM dane o zdarzeniach medycznych niezbędnych do rozliczania świadczeń POZ będą zobowiązane przekazywać NFZ do 10 stycznia 2023 roku.

Elektroniczną Dokumentację Medyczną stanowią:
1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala
2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;
3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
4. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
5. opis badań diagnostycznych innych niż wskazane wyżej.

WYMIANA
ELEKTORNICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Obowiązek od 1 lipca
Następny Wróć

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM