News

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

2018-10-30 13:28:40

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

-Wraz ze zbliżającym się wejściem Elektronicznej Dokumentacji Pacjenta przypominamy-

Świadczeniodawca jest obowiązany do prowadzenia w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318): a) historii choroby - w przypadku świadczeniodawcy prowadzącego szpital, b) historii zdrowia i choroby - w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.

I najważniejsze... Zakłada się wejście w życie tego przepisu z dniem 1 stycznia 2019 r., z uwagi na konieczność przygotowania świadczeniodawców do realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Obowiązek ten powinien wejść w życie po odpowiednim okresie vacatio legis, pozwalającym na dokonanie przez świadczeniodawców zmian w posiadanych zasobach organizacyjnych i technicznych umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej w wymaganej formie. Wprowadzenie powyższego przepisu ma na celu upowszechnienie stosowania przez świadczeniodawców postaci elektronicznej dla prowadzonej dokumentacji medycznej. Zauważyć bowiem należy, że ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia nakłada na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w dość bliskiej perspektywie czasowej. Powyższe rozwiązanie wprowadzi zatem mechanizm stopniowego zwiększania poziomu informatyzacji systemów lokalnych świadczeniodawców, co z kolei przełoży się na prawidłowe przygotowanie świadczeniodawców do wypełniania obowiązków ustawowych w obszarze elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wybierając eRUM.pl, są Państwo spokojni i nie straszny jest 1 stycznia 2019r, kiedy to wchodzi obowiązek prowadzenia Dokumentacji Medycznej w formie Elektronicznej.

Zapraszamy do kontaktu celem rozwiania wszelkich wątpliwości!

WYMIANA
ELEKTORNICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Obowiązek od 1 lipca
Następny Wróć

Rozpocznij korzystanie z programu eRUM do gabinetu już teraz.

Wystarczy zamówić eRUM i zalogować się do programu z dowolnego miejsca i urządzenia.

ZAMÓW eRUM